Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lwdeco

Art. 1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Lwdeco: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, verder te noemen “verkoper”.·Consument: de wederpartij in een overeenkomst.·Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop, met betrekking tot een door Lwdeco aangeboden product, die wordt gesloten door verkoper en consument.· Product: een door Lwdeco aangeboden zaak.·Online shop: webwinkel verbonden aan het domein www.lwdeco.nl · Schriftelijk: lees per brief of e-mail.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties, afwijkingen daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door consument bedongen, worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

1.4 Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigt (zie art. 2.5 van de Algemene Voorwaarden)

1.5 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

Art. 2.  Prijzen, orders en overeenkomsten.

2.1 Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Indien zich prijsverhogingen voordoen b.v. ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behoudt verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de consument in rekening te brengen. De consument wordt daarvan vooraf in kennis gesteld en heeft hierbij het recht van de aankoop af te zien.

2.2 Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting .Alle prijzen zijn in euro’s uitgedrukt.

2.3 Voor orders worden verzendkosten in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.

2.4 De overeenkomst tussen verkoper en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling heeft geplaatst in de online shop van de verkoper middels het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde bestelformulier.

2.5 Nadat verkoper een order van consument heeft ontvangen, zal consument meteen via e-mail een ontvangstbevestiging krijgen. Gelijktijdig kan de consument ook zien wat de kosten zijn.

2.5.a Indien niet alle producten meer op voorraad zijn wordt de consument per e-mail hiervan op de hoogte gebracht, inclusief de te verwachten levertijd.

2.6 Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of zetfouten en kleurverschillen voorbehouden.          

Art. 3 Betalingen

3.1 Betaling vindt plaats door storting op NL97 KNAB 0259 7596 00  BIC KNAB NL2H  t.n.v. LWDeco te Emmercompascuum of anders overeengekomen.

3.2 Ingeval consument nalatig is te betalen binnen de overeengekomen termijn van 10 dagen, is hij daarvoor van rechtswege in gebreke zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling nodig zal zijn. Verkoper is dan niet tot verdere leveringen verplicht en is gerechtigd ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Tevens worden alle vorderingen op hem, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is verkoper gerechtigd consument alle door zijn handelen ontstane kosten, daaronder begrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen. Tevens zal er vanaf de factuurdatum een rente van 0.25 % per (gedeelte van een) dag verschuldigd zijn over het nog openstaande bedrag.

Art. 4 Persoonsgegevens consument

4.1 Verkoper zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden en voegt hier een klantnummer aan toe. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van verkoper beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door verkoper kunnen nakomen van de overeenkomst die met consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.

4.2 De persoonsgegevens die door verkoper verwerkt worden, zijn alle gegevens die consument invult op het bestelformulier in de webshop van verkoper.

4.3 Indien consument geen prijs stelt op het door verkoper doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit schriftelijk aan verkoper laten weten. Consument zal dan geen mailing of andere vormen van nieuws en reclame ontvangen.              

Art. 5  eigendomsvoorbehoud en risico.

5.1 Verkoper blijft eigenaar van het/de besteld product(en) tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

5.2 Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden onze leveringen, komende van één order, als één geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom van alle producten aan ons tot het tijdstip waarop alle door ons geleverde producten door de consument volledig zijn betaald.              

Art. 6  Verzending en leveringen.

6.1 Verkoper bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Uitzondering hierop is art.2.1 van deze algemene voorwaarden.

6.3 Indien verkoper gegevens behoeft van consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze gegevens aan verkoper beschikbaar heeft gesteld.

6.4 De verzendingen van consumenten zal door een door verkoper uitgezocht transporteur/distributeur worden gedaan.

6.5 De levertijd van de bestelde product(en), mits het/de bestelde product(en) op voorraad, na art.3 zo spoedig mogelijk zijn doch binnen 5 werkdagen.

6.6 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij anders is aangegeven op de factuur of als er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient de consument verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Consument heeft het recht om van de koop af te zien.

6.7 Ontvangst van de producten en betaling daarvan mag wegens overschrijding van een leveringstermijn nimmer worden geweigerd.

6.8 Backorders worden binnen de overeengekomen termijn geleverd. Indien blijkt dat verkoper een product niet kan leveren, wordt de overeengekomen productprijs gecrediteerd. Tevens kan verkoper eventuele prijsverhogingen aan de consument in rekening te brengen.

6.9 Indien consument met betaling van een schuld aan verkoper, uit welke hoofde ook, in gebreke is, is verkoper gerechtigd de uitvoering van een (nieuwe) order op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden en/of eventuele verdere leveringen te weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen.

6.10 Verkoper wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door verzending van de goederen naar de consument opgegeven plaats van bestemming. Consument wordt geacht de juiste adresgegevens door te geven. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn is het risico voor de consument.              

Art. 7 Overmacht.

7.1 Ingeval van overmacht is de verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat verkoper tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachtstoestand.

7.2 Indien de overmacht langer dan 1 maand duurt, heeft consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.

7.3 Verkoper zal consument, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

7.4 Als overmacht wordt onder meer beschouwd, oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieën, overstromingen, brand, werkstakingen, storingen bij Lwdeco of bij leveranciers, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/of arbeidskrachten, in - en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen en onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woord.
7.5 Type fouten en Database afwijkingen of foutieve weergave o.a. door Technisch onderhoudt en of service en of technische updates onder voorbehoudt.

Art. 8 Reclames.

Noot:

Kleur bedrukking en model van de getoonde afbeeldingen kan afwijken van het actuele product. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de afbeeldingen zo actueel mogelijk te houden.

 

8.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen te onderzoeken op de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product. Mocht consument besluiten binnen dit termijn het product retour te zenden kan dit zonder opgave van reden.

Retourzending is altijd voor rekening consument. Hierna volgt terugbetaling alleen van het product zonder de gemaakte verzendkosten.


8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan verkoper kenbaar gemaakt te worden. Aangemelde retourzendingen dienen binnen deze termijn na ontvangst aan verkoper retour gezonden te worden. De consument betaalt de verzendkosten. Retourzendingen van goederen na deze termijn zullen niet door verkoper geaccepteerd worden.

8.3 Verkoper garandeert dat te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld. Verkoper is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging/vernieling tijdens de verzending.

8.4 Retour zendingen worden door de verkoper slechts onder voorbehoud geaccepteerd, deze moeten onbeschadigd/ongebruikt en in originele verpakking en voldoende gefrankeerd worden teruggezonden. indien de originele verpakking toch beschadigd is wordt geen 100% vergoed van de waarde van het product

8.5 Gebreken bij een deel van het geleverde geven consument niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei schadevergoeding.

8.6 Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard dan nadat verkoper dat schriftelijk heeft toegestaan. Geschiedt dit zonder toestemming van verkoper, worden alle daaraan verbonden kosten voor rekening gebracht van de consument, in ieder geval is verkoper gerechtigd de goederen voor rekening van de consument op te slaan. Door verkoper niet aanvaarde retourzendingen ontheffen consument nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

8.7 Door verkoper geaccepteerde retourgoederen zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden vervangen of gecrediteerd binnen 30 dagen.

Like Lwdeco op Facebook

Alle prijzen inclusief BTW